Who was Sajjan singh Ji's brother?
  • Baba vita singh ji
  • Chacha pratap singh ji
  • Bhai Sahana Kahn singh ji
  • Baba Gurbachan singh ji